Senior claims 100 IM while freshmen also shine

More...